30 Kasım 2021 Salı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİTÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNUNUN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ(1)

 

 

          Kanun Numarası                   : 6643

          Kabul Tarihi                          : 25/1/1956

          Yayımlandığı R.Gazete          : Tarih : 2/2/1956 Sayı : 9223

          Yayımlandığı Düstur              : Tertip: 3Cilt : 37 Sayfa : 250

 

 

             1 – 19/6/1963 tarih ve 255 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 31,45)

             Madde 31 – (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Haysiyet divanları tarafından verilen yazılı ihtar ve yüz liraya kadar para cezası kati olup derhal tatbik olunur. Bu kararlar aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz.

             Geçici olarak sanat icrasından veya bir mıntakada çalışmaktan memnuiyet cezasına itiraz, kararın azaya tebliğinden itibaren on beş gün zarfında yazılı olarak ve karar aleyhindeki müdafaa ile birlikte Yüksek Haysiyet Divanına gönderilmek üzere oda idare heyeti reisliğine imza mukabilinde verilir. Böyle bir itiraz olmasa dahi geçici olarak sanat icrasından veya bir mıntakada çalışmaktan memnuiyet kararı idare heyeti reisliğince Yüksek Haysiyet Divanına gönderilir. Bu kararlar Yüksek Haysiyet Divanı tarafından tasdik edildikten sonra tatbik olunur.

             Madde 45 – (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bölge haysiyet divanından gelen evrakın incelenmesinden sonra Yüksek Haysiyet Divanınca aynen veya tadilen kabul ve tasdik olunan kararlar katidir.

             Yüksek Haysiyet Divanı, evrakı tetkik ederek mahallince verilen kararı uygun bulmazsa bu husustaki mütalaası ile birlikte mezkür dosyayı ilgili haysiyet divanına iade eder. Bölge haysiyet divanının bu mevzuda vereceği ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Divanı tarafından ittihaz olunacak karar katidir.

             Kabul ve tasdik edilmek veya ikinci defa karara iktiran etmek suretiyle kesbi katiyet eden Yüksek Haysiyet Divanı kararları aleyhine idari ve kazai hiçbir mercie başvurulamaz.

             Bu kararlar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından bölge haysiyet divanına bildirilir.

 

 

 

 

 

 

——————————

(1)    Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile 15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih ve E.1, K.12 sayılı Yargıtay İç.Bir.Kur.Kararına bakınız.


436

 

             2 – 16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1, 3, 5, 8, 9, 35, 37, 39, 40,45, 46, 53, 55)

             Madde 1 – (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını icraya salahiyetli olup da sanatiyle iştigal eden bütün eczacıların iştirakiyle bir Türk Eczacıları Birliği kurulmuştur.

             Serbest icrayı sanat eden eczacılarla resmi dairelerde veya resmi ve hususi diğer bilümum müessese ve teşekküllerde meslekleriyle alakalı hizmetlerde çalışan sivil ve askeri eczacılar, bulundukları bölgede kurulacak olan veya nakledilecekleri bölgede bulunan eczacı odalarına bir ay içinde kayıt olmaya ve azalık vecibelerini yerine getirmeye mecburdurlar.

             Her hangi bir sebeple sanatı ile iştigal etmiyen eczacılar diledikleri takdirde ikinci fıkradaki müddetle mukayyet olmaksızın odalara kaydolunabilirler.

             Madde 3 – (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Türk Eczacıları Birliği amme hizmetine yarar mesleki bir teşekküldür. Cemiyetler Kanununa uygun olarak ayrıca kurulmuş veya kurulacak ilmi ve mesleki eczacı dernek ve teşekküllerine mümkün olan manevi yardımda bulunur.

             Madde 5 – (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Merkez Heyeti kararı ile yurdun lüzumlu görülen bölgelerinde eczacı odaları kurulur.

             Memleketin coğrafi durumu, muvasala imkanları ve eczacıların toplu bulundukları yerler gözönüne alınmak suretiyle her bölgenin merkezi ile hangi vilayet ve kazaları hudutları içine alacağı merkez heyeti tarafından tesbit olunur.

             Madde 8 fıkra iki – (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Seçim için yapılacak, toplantıda ancak odanın bulunduğu merkezin belediye hudutları dışında kalanlar zarf göndermek suretiyle seçime katılabilirler. Zarf gönderme suretiyle seçime iştirak edenler reylerini imzasız bir kağıda yazıp, yazısız bir zarfa koyarlar, zarfı kapattıktan sonra bunu ikinci bir zarfın içine koyup bu zarf üzerine kendi adını, soyadını ve adresini yazarak imzasını atar ve taahhütlü olarak Umumi Heyet Reisliğine gönderirler.

             Madde 9 – (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Oda idare heyeti umumi heyet toplantısı hakkında bütün azaya üç hafta evvel şahsan ve gazete ile ilan suretiyle tebligat yapar.

             Bu tebligatta toplantının günü, yeri, saati ve ruznamesi bildirilir. Seçim yapılacaksa aza listesi de gönderilir.

             Madde 35 – (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Birlik merkez heyetinin çalışma yeri İstanbul'dur.

             Heyet, büyük kongrenin gizli rey ile seçeceği yedi asil ve yedi yedek azadan terekkübeder.

             Heyetin hesap ve muamelatını murakabe ile vazifeli üç asil ve üç de yedek murakıp seçilir.

             Heyetin müddeti iki yıldır.


437

 

             16 ncı madde hükümleri heyet azası ve murakıplar hakkında da tatbik olunur.

             Madde 37 – (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Merkez Heyetine seçilen azanın İstanbul'da oturmaları şarttır. Seçimde ekseriyet kazandığı halde İstanbul'da oturmak istemiyen veya İstanbul'dan ayrılan azanın yerine yedeklerden rey sırası gözetilmek suretiyle İstanbul'da oturmayı kabul eden aza getirilir.

             Madde 39 bent (f) – (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             f) Birlik azasını Sosyal Sigortaya teşvik etmek ve isteklilerin bu husustaki işlerini teshil ve yardımlaşma sandığına ait muamelelerini takip ve tanzim etmek,

             Madde 40 –(25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yüksek Haysiyet Divanı on iki asil ve dört müşavir azadan teşekkül eder.

             Divan, Ankara'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinde toplanır. Asil aza, her toplantı müddeti için aralarından gizli rey ile bir reis seçerler.

             A) Asil aza şunlardır:

             1. Büyük Kongre tarafından gizli rey ile seçilecek ve meslekte en az on sene çalışmış bulunan altı asil ve altı yedek aza,

             2. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Müsteşarı,

             3. Eczacı okulundan profesörler heyeti tarafından seçilecek iki profesör,

             4.Temyiz Mahkemesi Umumi Heyetinin kendi azasından seçeceği bir mümessil,

             5. Devlet Şürası Umumi Heyetinin kendi azasından seçeceği bir mümessil,

             6.Eczacı Odaları Merkez Heyetinin seçeceği bir mümessil,

             B) Müşavir azalar şunlardır:

             1. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Umum Müdürü,

             2. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Zat İşleri ve Muamelat Umum Müdürü,

             3. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Hukuk Müşaviri,

             4. Erkanı Harbiye Sıhhat Dairesi Personel Şubesi Müdürü.

             Müşavir azalar müzakereye iştirak ederler, ancak rey veremezler.

             Madde 45, fıkra üç – (19/6/1963 tarih ve 255 sayılı Kanunun hükmüdür.)

                Yüksek Haysiyet Divanının vereceği kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kanaliyle ilgili Bölge Haysiyet Divanına gönderilir ve keyfiyet, hakkında disiplin işlemi yapılan kimseye tebliğ olunur.

             Madde 46 – (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yüksek Haysiyet Divanı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin daveti ile Haziran ve Aralık aylarında toplanır. Lüzumu halinde divan fevkalade toplantıya çağırılır.


438

 

             Madde 53 fıkra bir – (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Büyük Kongre, iki yılda bir Kasım ayında İstanbul'da toplanır.

             Madde 55 – (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Eczacı odalarının gelirleri şunlardır:

             a) Her azadan bir defaya mahsus olmak üzere giriş parası olarak on lira,

             b) Hiç sanat icra etmediği veya mesleki ile alakalı bir hizmette çalışmadığı halde 1 inci maddenin son fıkrası gereğince kendi isteği ile kaydedilenlerden altı lira,

             c) Resmi daire veya resmi ve hususi diğer müessese ve teşekküllerde sanatlarını icra eden veya mesleki ile alakalı hizmetlerde çalışan, bu maddenin (d) ve (e) fıkralarında yazılı tesislerden birine sahip bulunmıyan eczacılardan senedeon sekiz lira,

             d) Eczane sahibi eczacılardan senede otuz lira,

             e) Ecza deposu,tıbbi veya ispençiyari müstahzarat laboratuvarı,fabrika veya imalathane sahibi olan eczacılardan senede yüz lira,

             f) Her türlü bağış ve diğer çeşitli gelirler,

             g) Haysiyet divanları kararları ile hükmedilip tahsil olunacak para cezaları,

             h) Gelirleri giderlerini karşılamıyan odalara merkez heyetince yapılacak yardımlar.

             Bölgeden nakil,giriş ve yıllık aidat paralarını yeniden ödemeyi gerektirmez.

             Aza, 1219 sayılı kanun hükümlerine tevfikan kurulan mülga etibba odalarında kayıtlı olsalar bile eczacı odalarına giriş aidatını ödemeye mecburdurlar.

             3– 6/9/1983 tarih ve 84 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 8, 13, 35, Ek 2)

             Madde 8 fıkra iki – (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.)

             Üyelerin oylarını imza karşılığı kendilerinin kullanması şarttır. Genel Kurula katılmak zorunludur. Mazeretsiz genel kurula katılmayan üyeler ile yazılı ve belgelenmiş mazeretleri. Genel Kurul Başkanlığı ve yargı temsilcisi tarafından kabul edilmeyen üyeler Oda Haysiyet Divanına sevkedilir.

             Fıkra üç – (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Toplantıda birden fazla seçim yapılacaksa her seçim için ayrı bir rey puslası hazırlanması ve bu puslalara hangi seçime ait olduğu yazılarak yazısız zarfa konması şarttır.

             Madde 13 – (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Eczacı odaları idare heyeti azaları umumi heyet tarafından gizli reyle seçilir. Kur'a ile ayrılacak beş aza tasnifi açık olarak yapar.

             Reylerde müsavat halinde kur'a çekilerek tasnifin neticesi hemen bildirilir. Tasnifin başlamasından sonra gelen rey zarfları hesaba katılmaz.

             Rey puslalarının ve umumi heyet zabıtlarının yeni seçime kadar saklanması şarttır.

             Madde 35 – (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.)

             Birlik Merkez Heyetinin çalışma yeri Ankara'dadır. Merkez Heyeti büyük genel kurulun gizli oyu ile seçilecek 11 asil üyeden müteşekkildir. Ayrıca 11 yedek üye seçilir.


439

 

             Merkez Heyetinin görev süresi iki yıldır. Görev döneminde değişen kurulların yerine seçilecek yeni kurulların görev süresi,yerini aldığı kurulun görev süresi sonuna kadardır.

             Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri Merkez Heyeti üyeleri için de uygulanır.

             Ek Madde 2 fıkra bir, iki ve oniki – (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.)

             Türk Eczacıları Birliğinin merkez organları ile eczacı odalarının yönetim kurulu ve başkanlarının bu kanunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapılır ve seçimlere ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre, yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.

             Seçim yapılacak kongre ve genel kurul toplantısından en az on beş gün önce, seçime katılacak üyeleri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer merke z ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlarda belirtilir. Toplantı tarihleri, gündemde yer alan diğer konular gözönünde bulundurularak görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasına ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün dokuz - on yedi saatleri arasında yapılmasını sağlıyacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

             Oy verme işlemi, gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin eczacı odası, Türk Eczacıları Birliği veya resmi kuruluşca verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kağıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.

             4 – 8/1/1985 tarih ve 3145 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1, 5, 8, 35, 36, 37, 40, 52, 53, 55, Ek 1)

             Madde 1 – (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.)

             Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yetkili olup da sanatlarıyla uğraşan ve meslekleriyle ilgili hizmetlerde çalışan ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olmayan eczacıların katılmasıyla bir Türk Eczacıları Birliği kurulmuştur.

             Türk Eczacıları Birliği bu kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, mesleki ahlak ve dayanışmayı korumak, eczacılık mesleğinin ve kamunun genel çıkarlarına uygun olarak gelişmesini sağlamak amacı ile kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

             Serbest eczane açacaklarla özel kuruluşlarda meslekleriyle ilgili hizmetlerde çalışacak eczacılar,işe başlamadan önce bulundukları bölgedeki eczacı odasına bir ay içinde kaydolmaya ve üyelik ödevlerini yerine getirmeye zorunludur.Eczacı odalarına kaydolan eczane sahibi eczacı, diğer kanunlarla kurulu meslek oda ve kuruluşlarına kaydolmaya zorunlu değildir. Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi teşebbüslerde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ile herhangi bir nedenle sanatı ile uğraşamayanlardan isteyenler eczacı odalarına kayıt olabilirler.

             Madde 5 – (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.)

             Merkez Heyeti kararı ile yurdun lüzum görülen bölgelerinde eczacı odaları kurulur.


440

 

             Memleketin coğrafi durumu, ulaşım olanakları ve eczacıların toplu bulundukları yerler gözönüne alınarak, her bölgenin merkezi ile hangi il'i ve ilçeleriiçine alacağı Merkez Heyetince saptanır. Bir il sınırı içinde birden fazla oda kurulamaz. Sınırları içinde 150 eczacı üye bulunduran her ilde oda kurulur.

             150 eczacı üyesi bulunmayan illerin hangi bölge eczacı odasına katılacakları ve hangi illerle birleşerek yeni bir bölge eczacı odası kuracakları ve bu yeni odanın merkezinin hangi ilde olacağı Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin önerisi üzerine Büyük Kongrece karara bağlanır.

             Odalar kuruluşlarını Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine bildirirler.Merkez Heyeti durumu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirir ve odalar bu bildirim ile tüzel kişilik kazanırlar. Seçilen yeni yönetim kurulunun görevi yapılacak ilk seçime kadar sürer. 150 den az eczacı üyesi bulunan kurulmuş odalar kapatılmaz.

             Yeni kurulacak odanın kurucu üyeleri Türk Eczacıları Birliği Yönetim Kurulunca atanır. Bu Yönetim Kurulunun görevi yapılacak ilk seçime kadar sürer.

             Madde 8 fıkra iki – (6/9/1983 tarih ve 84 sayılı KHK hükmüdür.)

             Oda Umumi Heyetinin Seçimle ilgili toplantısına oda üyelerinin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmıyanlar ile oy kullanmıyanlar Oda Haysiyet Divanınca cezalandırılırlar.

             Madde 35 – (6/9/1983 tarih ve 84 sayılı KHK hükmüdür.)

             Birlik Merkez Heyetinin çalışma yeri Ankara'dadır. Merkez Heyeti büyük genel kurulun gizli oyu ile seçilecek 11 asıl üyeden oluşur. Ayrıca 11 yedek üye seçilir. Merkez Heyetinin görev süresi iki yıldır. Görev döneminde değişen kurulların yerine seçilecek yeni kurullar yerini aldığı kurulun görev süresini tamamlar.

             Heyetin hesap ve işlemlerini denetlemek ile görevli üç asıl ve üç yedek denetçi seçilir.

             16 ncı madde hükümleri heyet üyeleri ve denetçiler hakkında da uygulanır.

             Madde 36 – (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Heyet azası kendi aralarından bir reis, bir ikinci reis, bir umumi katip,bir muhasip ve bir de veznedar seçer. Heyet haftada en az bir defa toplanır.Üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak gelmiyen aza istifa etmiş sayılır.

             Umumi Katibe Büyük kongrece tesbit edilecek tazminat verilebilir.

             Madde 37 – (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.)

             Merkez Heyetine seçilen üyelerden en az altı tanesinin Ankara'da oturması zorunludur.

             Madde 40 – (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.)

             Yüksek Haysiyet Divanı Büyük Kongrece dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. Yüksek Haysiyet Divanına seçilebilmek için meslekte en az on sene çalışmış bulunmak ve bu Kanunun 30 uncu maddesinde yazılı cezalardan herhangi birini almamış olmak gerekir.

             Divan Ankara'da Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinde olağan olarak Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Merkez Heyeti Başkanı veya son Haysiyet Divanı toplantısının başkanının daveti üzerine Divan daha sık toplanabilir.


441

 

             Divan her toplantıda gizli oyla bir başkan ve bir raportör seçer. Toplantıyı bir önceki toplantının başkanı, o yoksa yaşlı üye açar.

             Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar, ilgili haysiyet divanına bildirir ve keyfiyet, hakkında disiplin işlemi yapılan kimseye tebliğ edilir. Kesinleşen kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uygulanır.

             Madde 52 fıkra beş – (6/9/1983 tarih ve 84 sayılı KHK hükmüdür.)

             Büyük Kongrenin seçimle ilgili toplantılarına üyelerin katılmaları ve oylarını kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmıyanlar Yüksek Haysiyet Divanınca cezalandırılırlar.

             Madde 53 fıkra bir – (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.)

             Birliğin olağan Büyük Kongresi her iki yılda bir kere Kasım ayında Ankara'da toplanır. Olağan Kongre dışında Merkez Heyeti veya asıl delegelerin üçte birinin yazılı talebi ile olağanüstü Büyük Kongre toplantıya çağırılır. Olağanüstü Büyük Kongrenin gündemi, gün veya yeri Merkez Heyetince saptanır. Delegelerin üçte birinin önerdiği gündem maddelerini Merkez Heyeti gündeme koymak zorundadır.

             Madde 55 – (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.)

             Eczacı odalarını gelirleri şunlardır:

             a) Büyük Kongrelerce miktarı saptanan giriş aidatı ve yıllık üye aidatları,

             b) Her türlü bağışlar ve yardımlar,

             c) Haysiyet Divanlarınca hükmedilip kesinleşen para cezaları,

             d) Gelirleri giderlerini karşılamayan odalara Merkez Heyetince yapılacak yardımlar,

             e) Diğer gelirler,

             f) Oda üyelerinin yıllık aidat miktarlarını ve giriş aidatını iki yıl için saptamak, giriş aidatı ve yıllık aidat 1.200 liradan az 10.000 liradan fazla olamaz.

             Bölgeden nakil,giriş ve yıllık aidat paralarını yeniden ödemeyi gerektirmez.

             Ek Madde 1 fıkra iki,üç, altı – (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.)

             Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen yasaklara uymayan Türk Eczacıları Birliğinin merkezdeki sorumlu organları ile eczacı odalarının başkan ve yönetim kurulunun görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

             Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar.

             Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasa'da belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Birliğin seçimle gelen merkezdeki organları ile odaların başkan ve yönetim kurullarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilir.

             5 – 3/12/1991 tarih ve E.1991/4,K.1991/45 Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararıyla iptal edilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numarası: 51)

             Madde 51 fıkra iki – (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Azası iki yüze kadar olanlar beş,iki yüzden fazla olanlar yedi mümessil ve aynı miktarda yedek seçerler.


442

 

             6 – 23/2/1995 tarih ve 4078 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları : 8, 28, 30, 35, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58 Ek Md.2.)

             Madde 8 fıkra iki – (8/1/1985 tarihli ve 3145 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Oda umumi heyetinin seçimle ilgili toplantılarına oda üyelerinin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar o yılki en yüksek yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılır.

             Madde 28 fıkra iki – (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

            Ret talebi kabule şayan görülürse esas mesele bu heyet tarafından tetkik edilerek karara bağlanır.Ret talebi kabule şayan görülmediği takdirde talebin reddine karar verilmekle beraber ayrıca yirmi beş liradan elli liraya kadar para cezası ödenmesine karar verilir.

             Madde 30 fıkra bir bent (b),(c) – (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             b) Yirmi beş liradan yüz liraya kadar para cezası.

             c) On beş günden altı aya kadar sanat icrasından men'i,

             Madde 35 fıkra bir – (8/1/1985 tarihli ve 3145 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Birliğin Merkez Heyetinin çalışma yeri Ankara'dır.Merkez Heyeti iki yıllık bir dönem için Büyük Kongre delegeleri arasından bu Kanunda yazılı usulleri göre seçilen onbir asıl ve onbir yedek üyeden oluşur.Asıl üyeliklerde boşalma olma halinde yerlerine yedek üyelerden sırası ile en fazla oy almış olanlar getirilir.

             Madde 38 fıkra – (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Birlik merkez heyeti tarafından çalıştırılacak kimselerin aded ve ücretleri büyük kongre tarafından tespit edilir.

             Bunları merkez heyeti tayin edilir.

             Madde 39 – (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Merkez Heyetinin vazifeleri şunlardır:

             a) Lüzumu halinde eczacı odaları idare heyetini alakalı makamlar nezdinde temsil etmek,

             b) Birliğin eczacı odaları ile alakalı işlerini takipetmek,

             c) Eczacı odalarının çalışmaları ve muamelerini ahenkli vaziyette bulundurmak,takip ve murakabe etmek,

             d) Her iki yılda bir büyük kongreyi toplamak,

             e) Eczaci odalarının dahili faaliyetlerine ve lüzumlu görülecek sair hususlara dair hazırlayacağı talimatnameleri kongrenin tasvibine arzetmek,

             f) (Değişik: 16/5/1983 – KHK 69/8 md.;Aynen kabul: 8/1/1985 – 3145/9 md.) Üyelerin sosyal güvenlik kurumları ile ilgili işlemlerini düzenlemek,izlemek, mesleki tesanüd ve deontolojinin temini amacı ile meslek ve kamu yararını gözetmek koşulu ile gerekli girişimlerde bulunmak,

             g) Meslektaşların birbirleriyle veya müşterileri ve diğer iş sahipleri ile münasebetlerini gösteren deotoloji nizamnamesini hazırlamak,

             h) Lüzum görülecek hallerde büyük kongreyi fevkalade toplantıya çağırmak.


442-1

 

             Madde 40 fıkra dört cümle iki – (8/1/1985 tarihli ve 3145 sayılı Kanunun hüküdür.)

             Kesinleşen kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıca uygulanır.

             Madde 47 fıkra üç – (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Tek eczaneli yerlerdeki eczaneler için verilen kapatma cezaları, kapatma müddetinin beher günü için yirmi liradan yüz liraya kadar para cezasına tahvil edilir.

             Madde 48 – (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Yukardaki madde hükmüne göre sanat icrasından men veya bu cezaları para cezasına tahvil edilen eczacılar, kati karara rağmen sanatlarını yaparlar veya para cezasını ödemezlerse Yüksek Haysiyet Divanınca ayrıca yüz liradan bin liraya kadar para cezasına mahkum edilir.

             Madde 49 – (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Her türlü oda aidatı ile bölge ve Yüksek Haysiyet Divanlarınca hükmedilen para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren otuz gün zarfında ödemiyenler hakkında İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır.

             Madde 51 fıkra üç – (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Mümessillerin alakalı oda azası bulunmaları şarttır.

             Madde 53 fıkra üç bent (k) – (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             k) Kongreye arz edilen dilekleri müzakere ve yapılması gereken işleri tesbit etmek.

             Madde 55 – (8/1/1985 tarihli ve 3145 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Eczacı Odalarının gelirleri şunlardır:

             a) Miktarları ve ödeneceği tarihleri büyük kongrece kararlaştırılan 3.600 liradan az ve 72.000 liradan fazla olmamak üzere üye kayıt ücreti ile yıllık aidatları, Ancak bu miktarlar Bakanlar Kurulu kararı ile üç katına kadar artırılabilir. (1)

             b) Bağışlar, yardımlar, yayın gelirleri ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

             c) Haysiyet divanınca verilenler ile 8 inci madde gereğince alınacak para cezaları,

             d) Gelirleri giderlerini karşılamayan odalara merkez heyetince yapılacak yardımlar.

             Odadan odaya nakil halinde giriş ve yıllık aidatı yeniden alınmaz.

             Madde 56 – (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Eczacı odaları idare heyeti, hastalık, ihtiyarlık veya yoksulluk dolayısiyle aidatını veremeyecek durumda olan oda mensuplarından muvakkat veya daimi olarak aidat almamaya veya aidat miktarını azaltmaya karar verebilir.

             Madde 57 – (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Oda gelirlerinden, Türk Eczacılar Birliğine harcanmak üzere merkez heyetine gönderilecek miktar büyük kongrece tesbit edilir. Bu miktar odanın gayrisafi gelirinin % 25 inden aşağı olamaz.

             Madde 58 fıkra iki – (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Sandığın vazife ve salahiyetleri ve azadan alacağı primlerle kimlere ne gibi hallerde ve ne miktarda yardım yapılacağı ve sair işler, hazırlanacak bir nizamname ile tesbit edilir.

             Ek Madde 2 fıkra iki cümle bir – (8/1/1985 tarihli ve 3145 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Seçim yapılacak kongre ve umumi heyet toplantısından en az onbeş gün önce seçime katılacak eczacıları belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir.

——————————

(1)    18/8/1989 tarih ve 20256 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21/7/1989 tarihve 89/14371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu fıkrada yeralan, kayıt ücreti1200 liradan 3600 liraya; yıllık aidat 24.000 liradan 72.000 liraya yükseltilmiş olup metne işlenmiştir.


442-2

 

             7 – 18/6/1997 tarih ve 4276 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları:3, Ek Madde 1.)

             Madde 3 fıkra bir – (8/1/1985 tarih ve 3145 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odaları kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler; kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler, bunlara maddi yardım yapamazlar, bunlardan yardım alamazlar; onlarla siyasi ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahalli idarelerin seçimlerinde herhangi bir aday veya grubu destekleyemezler.(1)

             Ek Madde 1 fıkra iki, yedi ve sekiz – (8/1/1985 tarih ve 3145 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen yasaklara uymayan Türk Eczacıları Birliğinin merkezdeki sorumlu organları ile eczacı odalarının sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

             Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Türk Eczacıları Birliğinin Merkez ve Eczacı Odalarındaki sorumlu organlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilir.

             Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde ikinci fıkrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığını, dosya üzerinde inceleyerek ve bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mahkemece karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

——————————

(1)    Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.


443

 

 

6643 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

-------------              ---------------------------------------------------------------   ------------------

       255                                                           –                                                               26/6/1963

KHK/69                                                          –                                                                 5/8/1983

HKK/84                                                          –                                                               16/9/1983

 

     3145                                                           –                                                               18/1/1985
06 Haziran 2014, Cuma 23:46
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.