30 Kasım 2021 Salı

Tarım İşleri için kontrol listesi


Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile...

Tarım İşleri için kontrol listesine word dosyası halinde ulaşmak için lütfen tıklayınız…

Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.

Söz konusu yükümlülüğün ne şekilde yerine getirileceği ile ilgili hususlar ise 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri”, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıkları altında yer alan 6 ve 7 maddeleri kademeli olarak yürürlüğe girmektedir.

Söz konusu süreçte, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış olan işyerleri ile özellikle küçük esnaf ve sanatkara yönelik Bakanlığımız, geçtiğimiz dönemde, işverenlere bu konuda yol göstererek risk değerlendirmelerinin işverenlerin kendileri tarafından yapılmasını sağlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla çeşitli sektörlere yönelik örnek niteliğinde risk değerlendirmesi rehberleri yayımlamıştır.

Ancak söz konusu çalışmaların başlatıldığı süreçten bu yana iki yıl geçmiş olup iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin haricinde tüm işyerleri için yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu işyerlerinde risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi, işyerindeki çalışma ortam ve şartlarını bilen ve bu konuda görevlendirilen İSG profesyonellerinin yükümlülüğündedir. Bu süreçte, sahadan alınan geribildirimler ve çalışmaların ticari amaçlar ile kullanılıyor olduğunun görülmesi Bakanlığımızı adım atmaya yöneltmiş olup bundan sonraki süreçte, İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerleri için risk değerlendirmesi yerine geçmeyecek ancak çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listelerinin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Risk değerlendirmeleri hususunda ise İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilirler.

Tarım İşleri için kontrol listesi

Konu Başlığı

Kontrol Listesi

Evet

Hayır

Alınması Gereken Önlemler

Sorumlu Kişi

Tamamlanacağı Tarih

J

L

GENEL &

Tahıl silosu, ahır, depo, antrepo gibi çiftlik tesislerinde “kaygan zemin” tehlikesine karşı gerekli güvenlik önlemleri alınıyor mu? (Uyarı işaretleri, uygun zemin malzemesi vb.)

 

 

 

 

 

İŞYERİ DÜZENİ

Yükleme boşaltma rampaları, depo zemini itme/çekme yükleme işlerine uygun tesis edilmiş mi?(Engebeli, eğimli, seviye farkı olan zemin yoktur vb.)

 

 

 

 

 

VE HİJYEN

Zeminde çökme, çukur, tümsek, erime vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çiftlik yerleşim düzeni yapılan işe uygun olarak tasarlanmış mı?

 

 

 

 

 

 

Çalışma alanı çalışanların rahat çalışmasını sağlayacak genişlikte ve çalışma ortamı çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve düzenli mi?

 

 

 

 

 

 

Çalışılan arazi engebeli ise arazide teraslama yapılmış mı?

 

 

 

 

 

 

Çalışma ortamı düzenli mi ve kişiselhijyen şartları sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar için kolay ulaşılabilir noktalarda temiz içme suyu mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?

 

 

 

 

 

 

Üzerinde çatlak, delik bulunan zemin, duvar ya da tavanlar ve temizlenmesi zor bölgeler bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

Zeminden veya çatıdan kaynaklanan su sızıntısı var mı?

 

 

 

 

 

 

Uygun yerlerde yeterli sayıda ve büyüklükte atık kutuları bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

İşyerinin kapalı bölümlerinde aydınlatma koşulları yeterli düzeyde mi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşyerinde rahatsız edici düzeyde kötü koku var mı?

 

İşyerinin kapalı bölümlerinde havalandırma koşulları yeterli düzeyde mi?

 

 

 

 

 

 

İşyerinde gübre karıştırma makineleri, damlama- yağmurlama sulama sistemleri, pülverizatör gibi gürültü maruziyeti oluşturabilecek makine ve ekipmanla çalışılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Gürültü maruziyeti ile ilgili gerekli ölçümler yaptırılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Sağlığı tehdit eden yüksek basınçlı aletler ve titreşim yayan makinelerle çalışmada gerekli ölçümler yaptırılıyorve güvenlik önlemleri alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tüm vücudu titreşime maruz bırakacak çalışmalarda gerekli güvenlik önlemleri alınıyor mu? (Traktör kabini, hasat harman makineleri vb.)

 

 

 

 

 

 

Yüksek titreşimli alet ve makineli işlerde “çalışma süresi” göz önünde bulunduruluyor mu?

 

 

 

 

 

 

Hasat gibi yüksek toza maruz kalınan işler için gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Açık alanda yapılan çalışmalarda güneş ışığından kaynaklı radyasyona maruziyetin önüne geçiliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Mevsimsel koşullara göre çalışma ortamında aşırı sıcak, nem, basınç, düşük sıcaklık, yağmur ve güçlü rüzgâr gibitermal konfor şartları uygun mu?

 

 

 

 

 

KİMYASAL ETMENLER

Çalışanlar, kimyasalların ya da teknik araçların güvenli kullanım talimatlarına uygun şekilde işlerini yürütüyor mu?

 

 

 

 

 

VE

Kimyasal maddelere yetkisiz kişilerin erişimi engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

PESTİSİTLER

Kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum teması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kimyasallarla işlemyapılan kapalıçalışma alanlarındauygun ve yeterli havalandırma sistemi mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışma alanında biyogaz birikme tehlikesine karşın atık depolama bölümleri var mı? (Tezek depolama alanı, hayvan atık alanı vb.)

 

 

 

 

 

 

Kimyasalların üzerinde mevzuata uygun etiketler mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

Kullanılan kimyasallar üreticinin üretip etiketlediği ambalajlar dışında kullanılıyor mu? (Etiketsiz şişe, kutu, kola şişesi vb.)

 

 

 

 

 

 

Kullanılan kimyasalların Güvenlik Bilgi Formları (SDS) Türkçe olarak mevcut mu ve ulaşılabilir durumda mı?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimyasallar uygun şekilde depolanıyor mu?

 

Bütün kimyasal kaplarının üzerindeki işaretlemeler ilgili mevzuata uygun mu?

 

 

 

 

 

 

Kimyasalların çevreye (su,kanalizasyon, hava, toprak) yayılması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

 Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Pestisit ve kimyasal gübreler (bitki besleme kimyasalları)  halkı, çevreyi, gıdaları, hayvan yemlerini ve diğer ürünleri tehlikeye sokmayacak şekilde kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Yapılan işe uygun pestisit seçiliyor mu? (Amacı yada hedefi dışında kullanım yoktur vb.)

 

 

 

 

 

 

Pestisit ve kimyasal gübreler (bitki besleme kimyasalları)  halkı, çevreyi, gıdaları, hayvan yemlerini ve diğer ürünleri tehlikeye sokmayacak şekilde hazırlanıyor ve depolanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Pestisit uygulama ekipmanının (pulverizatör vb.) düzenli bir şekilde bakımı yapılıyor ve kalibre ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Güvenlik ekipmanı pestisitleri kullanan, uygulayan, taşıyan veya pestisitlerle uğraşan kişilere tahsis ediliyor mu veekipman çalışır durumda mı? (Uygun KKD)

 

 

 

 

 

 

Pestisit ve kimyasal gübrelerin (bitki besleme kimyasalları)  depolama alanları, birinci katla sınırlı veya dışarıya direk erişimi bulunan alanlar mı?

 

 

 

 

 

 

Depolandığı alanda sıvı pestisitler toz yada granül formülasyonlu pestisitlerin daha altında depolanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Pestisit ve kimyasal gübrelerin (bitki besleme kimyasalları)   depo muhafazası için, saklanan pestisit hakkında kolayca görünen bir uyarı bulunduruluyor mu?

 

 

 

 

 

 

Pestisitler sadece uygun araçlarla uygun prosedürler takip edilerek ve amacına uygun işaretleme ile taşınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Bütün pestisitler etiketlerine uygun şekilde kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Pestisit ve kimyasal gübreler (bitki besleme kimyasalları)   depolandıkları yerde olası döküntü veya sızıntı olması durumunda kullanılmak üzere emici madde, kürek veya faraş ve fırça gibi bir sızıntı müdahale veya koruma sistemi bulunuyor mu? (Göz duşu gibi)

 

 

 

 

 

 

Her depo alanında her pestisit için ayrı ayrı Güvenlik Bilgi Formu (SDS) bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

Pestisit kutularının etiketleri iliştirilmiş, üzerinde oynama yapılmamış ve hiçbir şekilde el değmemiş halde mi?

 

 

 

 

 

 

Pestisitler, pestisit kutuları ve ekipmanı insanlara ve çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Yangın, patlama veya sızıntıya sebebiyet verecek başka bir nedenden ortama pestisit ve kimyasal gübre (bitki besleme kimyasalları)   salınılması sonucunda pestisiti kontrol altına alarak veya dağılmasını önleyerek acil durum müdahalesi yapılabilecek durumda mı?

 

 

 

 

 

 

Zehirlenme durumunda çalışan nasıl davranacağını biliyor mu?

 

 

 

 

 

MAKİNE VE EL ALETLERİ

 
 

Makine, araç ve gereçtedariğinde CE işaretli olanların alınması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Makineler için üretici firmadan, Türkçe kullanım kılavuzu temin edilmiş mi ve makineler bu kılavuza uygun olarak kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makineve ekipmanların düzenli bakım ve periyodik kontrolleriyetkili ve yetkin kişi(ler) tarafından yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarım makineleri yetkili kişilerce kullanılıyor mu?

Bütün makine ve araç gereçlerde gerekli uyarı işaretleri bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

Tüm alet ve ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanların açıkta bulundurulması engelleniyor ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Özellikle hareketli parçaları olan makineler/aletler, üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri vb. önlemler ile koruma altına alınıyor mu?

 

 

 

 

 

İçerisinde ve parçalarında dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanmadığını kontrol ediyor mu?

 

 

 

 

 

Kuyruk milleri (PTO) için koruyucu kullanılıyor mu ve kullanılan koruyucular uygun mu?

 

 

 

 

 

Makinelerin kazara/istemeden çalıştırılması engelleniyor ve makinelerinacil durdurma düğmeleri bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

Bütün makinelerin etrafında çalışmak için yeterli alan mevcut mu?

 

 

 

 

 

Özel cihaz, el aletleri ya da teknik aparatların sadece özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

NAKLİYE VE İÇ ULAŞIM

Çalışanların büyük araçlar arkasında sıkışmalarını engelleyecek tedbirler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

Tüm nakliye ve hareketli araçlar yetkili kişilerce mi kullanılıyor?

 

 

 

 

 

Traktör vb. araçların birbirine çarpma ya da birbirini ezme riski bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

Tarım, alet makinalarını kullanan operatörlerin ilgili belgeleri var mı? (traktör, biçerdöver ehliyeti vs.)

 

 

 

 

 

Traktör ve nakliye araçlarının yolu ile yaya yolu birbirinden belirgin bir şekilde ayrılmış mı?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktör üzerinde şoför haricinde yolcu bulunuyor mu?

Çalışanları çalışma sahasına götürecek uygun bir araç mevcut mu?

 

 

 

 

 

Çalışma alanında iç ve dış alan hız limitlerine uyuluyor mu?

 

 

 

 

 

Araçlar, makineler ve taşıma ekipmanı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Eski traktör kabinleri güvenlik kafesi (roll-bar) ile donatılmış mı?

 

 

 

 

 

Araçların ışıklandırma, gösterge, fren tertibatı, emniyet kemerleri sorunsuz ve çalışır durumda mı?

 

 

 

 

 

Araçlar işletme içi ve dışında ulaşımı güvenli bir biçimde yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

Yüksekte (binalarda, makinelerde, ekipmanda, depolarda vb.) güvenli bir çalışma sistemi uygulanıyor mu?

 

 

 

 

 

Yüksek yerlere ulaşma konusunda çalışanlar güvenliklerini tehlikeye atacak davranışlarda bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

Taşınabilir merdivenler yapılan işler içinuygun mu ve güvenli bir şekilde muhafaza ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Merdivenler yüksekte kullanıldığında sağlam ve dengeli bir şekilde durması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Taşınabilir merdivenlerin periyodik bakımları ve kontrolleri düzenli olarak ve her kullanım öncesi yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Yüksekte çalışılan zeminler ve merdiven ayakları kaydırmaz tabanlı mı?

 

 

 

 

 

Merdiven genişlikleri, basamak yükseklikleri ve tırabzanlar uygun mu?

 

 

 

 

 

Yüksek yerlere yerleştirilmiş nesnelerin (saman balyaları gibi) çalışanların üzerine düşmesini önleyecek sabitlemeler yapılmış mı?

 

 

 

 

 

 İş yerinde çalışanların üzerine düşebilecek veya çarpıp yaralanabilecekleri parçalar veya bina bölümlerine karşı gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

Yükler birbirini tutacak şekilde konulup tüm sınırlar için sağlam balyalar kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

ERGONOMİ

Ağır yükleri kaldırma, itme, çekme işleri için kullanılacak gerekli kaldırma teçhizatı bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

Sürekli tekrarlanan hareketlerde çalışılan işlerde çalışan veya titreşime maruz kalan çalışanlar dönüşümlü olarak çalışıyor mu?

 

 

 

 

 

Yükler ergonomik şekilde kaldırılıp taşınıyor mu? (Uygunsuz taşıma türlerinden bazıları: vücuttan uzakta, omuz hizasının üzerinde, diz hizasında).

 

 

 

 

 

Nesnelerin ya da hayvanların itilmesi, çekilmesi işlerinde çalışanı tehlikeye atacak durumlar var mı?

 

 

 

 

 

Çalışanların kas ve iskelet sistemini zorlayıcı ve tekrarlayan hareketler var mı? (Uygunsuz pozisyonlardan bazıları: çömelerek, dizlerinin üzerinde, eller omuz hizasında iken vb.)

 

 

 

 

 

Kullanılan el aletleri ergonomik mi? (Çapa, kürek orak, çay biçme makası gibi)

 

 

 

 

 

Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

ELEKTRİK

 

 

 

 

 

 

Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Elektrikle ilgili işler yetkili ve uzman kişilere yaptırılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?

Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Elektrikle ilgili bağlantılar sürekli kontrol ediliyor mu? Elektrik tesisatı ve kabloların bakımları düzenli olarak yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmesi engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

SEKTÖRE ÖZEL

Çalışma alanlarında özellikle riskli bölgelere(kimyasal depoları, çamurlu çukurlar ve su birikintileri, rezervuarlar, tahıl alım yerleri ve tahıl ambarları gibi)çocukların erişiminin engellenmesi için önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

RİSKLER

Hayvanlarla temas eden misafirlerin hijyenini sağlamak için gerekli temizlik malzemeleri sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tarlaya iş veya ziyaret amaçlı gelecek kişiler için hayvanlarla temas etme durumlarına karşılık tarlada uygun yollar belirlenmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Mevsimlik çalışanlarınyeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlara çok sıcak hava koşullarında sıvı takviyesi yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışma saatleri termal konfor şartlarına (aşırı sıcak, soğuk hava koşulları gibi) uygun planlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların sağlık durumu yaptıkları işe uygun mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışma sahası tarla içerisindeki elektrik ve yüksek gerilim hatlarına kabul edilebilir uzaklıkta mı?

 

 

 

 

 

BİYOLOJİK ETMENLER

Çalışanların, biyolojik etkenlere maruz kalabileceği alanlarda yiyip içmeleri engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Tam ya da yarım zamanlı, gündelikçi veya kalıcı personel için özel kıyafet giyilen yerlerde üst değiştirme kabinleri var mı?

 

 

 

 

 

Çalışma süreçleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenleniyor mu?

 

 

 

 

 

İşyerinde polen gibi alerjen biyolojik faktörler mevcut mu?

 

 

 

 

 

Çalışanlar için böcek (kene,akrep vb.) ısırmasına ve yılan sokmasına karşın bir önlem alınıyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanların arı sokmasına ya da spesifik bir haşere sokmasına karşı alerjisi var mı?

 

 

 

 

 

Kompost ahır gübresi gibi materyaller uygun depolanıyor mu?

 

 

 

 

 

Kompost ahır gübresi gibi materyaller ile çalışanlar için uygun önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

Zoonoz hastalıklara karşı (brusella, kuş gribi vb.)  çalışanlar için önlem alınıyor mu?

 

 

 

 

 

PSİKOSOSYAL ETMENLER

 
 

Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Tam ya da yarı zamanlı, gündelikçi veya kalıcı personeliçin dinlenme alanı sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Hastalık nedeniyle işe devamsızlık durumları sık yaşanıyor mu?

 

 

 

 

 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

Tüm çalışanlara gerekli kişisel koruyucu donanım temin ediliyor ve bunları kullanmaları sağlanıyor mu?

 

 

 

 

(KKD)

Çalışanlar yapılan işin türüne göre uygun kişisel koruyucu donanım kullanıyor mu?

 

 

 

 

 

KKD’ lerCE işaretine sahip mi ve Türkçe kullanım kılavuzu var mı?

 

 

 

 

 

KKD’ler için uygun saklama yerleri mevcut mu?

 

 

 

 

 

Çalışanların KKD’lerini nasıl muhafaza edecekleri, temizleyecekleri ve ne sıklıkla değiştirmeleri gerektiği ile ilgili bilgi sahibi mi?

 

 

 

 

 

 

Zoonoz hastalıklara karşı (brusella, kuş gribi vb.)  uygun KKD kullanılıyor mu? (uygun eldiven, maske vs.)

 

 

 

 

ACİL DURUMLAR

 
 

İşletmenin acil durum planı var mı?

 

 

 

 

 

İşletme içinde acil durumlarda görevlendirilecek ekipler bulunuyor mu? (Yangın, ilkyardım)

 

 

 

 

 

Bina ve eklentilerinde acil durum çıkışları/acil durum işaretlemeleri var mı?

 

 

 

 

 

Acil çıkış kapılarına ulaşımı engelleyecek faktörler ortadan kaldırılmış ve yangın merdivenlerinin amacı dışında kullanılması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Yangın merdivenine açılan acil çıkış kapıları kilitli olmayıp dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mı?

 

 

 

 

 

İlkyardım dolabının bulunduğu yer uygun şekilde işaretlenmiş mi ve ilk yardım dolabı tüm çalışanların ulaşabilecekleri bir yerde bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

İlkyardım dolabı içerisindeki malzemeler uygun nitelikte ve sayıda mı ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Olası yangınlara acil müdahale için yangın tüpleri görünür ve belirgin yerlere yerleştirilmiş mi?

 

 

 

 

 

Çalışanlara acil durumlarda müdahale edebilecek sağlık kuruluşu var mı?

 

 

 

 

 

Acil duruma neden olan olaya ilişkin iletişime geçilecek (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı ve çalışanlar tarafından biliniyor mu?

 

 

 

 

 

KAZALAR VE HASTALIKLAR

Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Geçmişte yaşanan iş kazaları, meslek hastalıkları, ramak kala olaylar incelenerek kayıt altına alınmış mı ve gerekli önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 
14 Haziran 2015, Pazar 01:48
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.