30 Kasım 2021 Salı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİResmi Gazete Tarihi: 27.05.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29012
 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Adıyaman Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fırkasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ADYUSAM): Adıyaman Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sosyal bilimler alanında sempozyum, konferans, yayın ve alan araştırmaları yapmak.

b) Sosyal bilimler alanında projeler geliştirmek, yapılan projelere danışmanlık yoluyla öncülük etmek ve destek olmak.

c) Adıyaman ili, çevresi ve bulunduğu bölge ile ilgili alanlarda yaşamış ve yaşamakta olan kişi, olay ve sorunlar ile ilgili araştırma yapmak ve raporlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin amacına ve alanına uygun bilimsel projelere, sempozyumlara, konferanslara, araştırmalara ve yayınlara destek ve öncü olmak.

b) Yakın Doğu ve Avrupa coğrafyasında kültür, tarih, din, felsefe, edebiyat ve benzeri alanlarda araştırma yapmak ve yaptırmak. Adı geçen coğrafyada günümüze kadar yaşamış bilim, düşünce, edebiyat, sanat ve devlet adamlarının çalışmalarını çeviri, tenkit, tahlil, basım ve yayın yoluyla tanıtmak.

c) Adıyaman ili ve çevresinde tarih boyunca ortaya çıkmış olan siyasal, ekonomik ve uluslararası sorunlara dair araştırma ve uygulamalar yapmak.

ç) Üniversiteler, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve düşünce kuruluşları ile işbirliği yapmak ve koordinasyon içinde çalışmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

 

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Merkez Birimleri,

d) Proje Grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda uzman ve deneyimli Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu Kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunca onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve en az üçü Üniversitesin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak iki ayda bir toplanır. Gerekli durumlarda Müdür tarafından Yönetim Kurulu toplanabilir. Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere gönderilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak,

d)  Proje gruplarının kuruluş ve  çalışma  ilkeleriyle ilgili usul ve esasları belirlemek,

e) Merkez ve diğer birimler arasında (disiplinlerarası) işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek,

f) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

g) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

ğ) Yurt içinden ve yurt dışından kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak,

h) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

ı) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının merkeze katkısı olacağı öngörülen, Adıyaman Üniversitesi, diğer üniversiteler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve ilgili bireylerin üç yıllığına üye olduğu, en fazla 10 üyeden oluşan bir kuruldur. Kurul üyeleri Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektör onayıyla belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır. Danışma Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere gönderilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

c) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan akademik ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 
07 Haziran 2014, Cumartesi 16:51
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.