30 Kasım 2021 Salı

2922 Sayılı Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun 

Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun

Kanun No: 2922

Kanun tarihi : 14.10.1983

Resmi Gazete tarih ve sayısı   : 19.10.1983 - 18196

Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelişleri öğretim kurumlarına kabulleri,ilgili kurum ve kuruluşların ve yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esasları düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Kanun ; ilgili kurum ve kuruluşlar ile çeşitli anlaşmalar çerçevesinde Hükümetimize yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi imkanlarıyla Türkiye 'ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri kapsar.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler , bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Değerlendirme Kurulu

Madde 3 - Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelecek olan ve Türkiye de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin işlemleri düzenlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Müsteşarının Başkanlığında İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı , Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlığa bağlı bu konuyla ilgili kuruluşların birer, Yükseköğretim Kurulunun iki temsilcisinden oluşan bir " Değerlendirme Kurulu" kurulur.

Değerlendirme Kurulu , gündemindeki konulara göre , gerektiğinde ilgili diğer bakanlık , kurum ve kuruluşların temsilcilerini de toplantılarına çağırabilir.

Değerlendirme Kurulunun Görevleri

Madde 4 - Değerlendirme Kurulu ;

  1. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye 'ye gelişleri , öğretim kurumlarına kabulleri, Türkiye deki öğrenimlerini sürdürebilmeleri ile ilgili esasları,
  2. Türkiye'deki öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için sağlanacak öğretim ve sosyal amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini,
  3. Yükseköğrenim Kurulunun önerilerini dikkate alarak, yükseköğrenim kurumlarına alınacak, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını ,
  4. Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye 'ye gelecek olan yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin esasları,
  5. Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek, gerektiğinde ilgili mercilere sunulacak önerileri,

Tespit eder ve Milli Eğitim Bakanının onayına sunar.

Kurum ve Kuruluşların Yükümlülükleri

Madde 5 - Öğretim kurumları; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, rehberlik hizmeti sağlamak, kurumlarındaki yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bilgileri toplamak, durumlarını izlemek , Milli Eğitim Bakanlığına ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlüdürler.

Resmi ve özel öğrenci yurdu müdürlükleri; yurtlarında barınan yabancı uyruklu öğrencilerin durumlarını izlemek , bu öğrencilere ait bilgileri Milli Eğitim Bakanlığına bildirmek ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlüdürler.

Milli Eğitim Bakanlığı; tüm yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri derlemek ve lüzumlu hallerde gerekli işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür.

Yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri

Madde 6 - Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim görecekleri ve ikamet edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 5862 sayılı Pasaport Kanununa , 5863 sayılı Yabancıların Türkiye de ikamet ve seyahatleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.

Yönetmelik

Madde 7 - Değerlendirme Kurulunun toplanma ve çalışma esas ve usulleri, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye 'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri , ayrılışları ,ilgili kurum ve kuruluşlar ile yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ve bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar, Milli Eğitim Bakanlığınca , ilgili bakanlıkların , kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak kaydıyla hazırlanarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Yürürlük

Madde 8 - Bu Kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
19 Mayıs 2013, Pazar 13:09
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.