30 Kasım 2021 Salı

2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine , Kamu , Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE?DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN

Kanun Numarası : 2527

Kabul Tarihi : 25/9/1981

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/9/1981   Sayı : 17473

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5   Cilt : 20   Sayfa : 428

 

Amaç:

Madde 1 ? Bu Kanunun amacı;Türkiye?de ikamet eden Türk soylu yabancıların ihtiyaç duyulan meslek ve sanatları serbestçe yapabilmelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatı hariç olmak üzere kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde bu meslek ve sanat dallarında çalıştırılabilmelerine olanak sağlamaktır.

Kapsam:

Madde 2 ? Bu Kanun, Türk soylu yabancıların Türkiye?de çalışmalarına, kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine izin verilmesine, meslek kuruluş ve sosyal güvenlik kurumları ile ilişkilerine hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Çalışma izni verilmesi:

Madde 3 ? (Değişik: 27/2/2003-4817/30 md.)

Türk soylu yabancıların, kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen meslek, sanat ve işlerde çalışabilme ve çalıştırılabilmeleri için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taşımak ve yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, bu Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile diğer ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca izin verilir.

Meslek kuruluşlarına girme:

Madde 4 ? Bu Kanunun 3 ncü maddesine göre çalışma veya çalıştırılabilmelerine izin verilenler, özel kanunlar uyarınca Türk vatandaşları gibi ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlarını yaptırmakla yükümlüdürler. Bu kişiler girdikleri meslek kuruluşlarının; genel kurullarına katılma, seçme ve seçilme dışındaki bütün haklardan yararlanırlar.

Tabi olacakları mevzuat:

Madde 5 ? Bu Kanunun kapsamına girenler; çalıştıkları kamu, özel kuruluş veya işyerinde uygulanan personel, sosyal güvenlik, çalışma, çalıştırma ve diğer konulara ilişkin mevzuat hükümlerine tabidir.

Kişisel hal durumları ve kayıtları:

Madde 6 ? Türkiye?de çalışmalarına izin verilenlerin kayıt ve dosyaları Dışişleri, ilgili bakanlıklar ve İçişleri Bakanlığınca tutulur ve yürütülür.

Haklarında uygulanmayacak hükümler:

Madde 7 ? Bu Kanuna göre kendilerine izin verilenler, izin süresince, ikamet ve çalışma ile ilgili kanunların öngördüğü Türk vatandaşı olma şartından istisna edilirler.

Bunlar siyasi haklardan yararlanamazlar.

Yönetmelik:

Madde 8 ? Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar ve çalışma veya çalıştırılma şartları, İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Yürürlük:

Madde 9 ? Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 10 ? Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2527 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                          giriş tarihi

4817                                                      -                                                                      6/3/2003

 
19 Mayıs 2013, Pazar 10:00
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.